За потрѣбителитѣ на Windows:

–  Готови клавиатурни подредби, съдържащи буквитѣ ять и голѣмъ ѭсъ, можете да намѣрите, като натиснете тукъ.

–  Ако желаете, можете да създадете сами своя собствена подредба посрѣдствомъ програмата Microsoft Keyboard Layout Creator.